Thanh khoản hiện tại là gì

Thanh khoản hiện tại là gì?

Thanh khoản hiện tại là một chỉ số tài chính đo lường khả năng thanh toán các nghĩa vụ ngắn hạn của công ty bằng cách sử dụng tài sản lưu hành. Đây là một biện pháp quan trọng để đánh giá sức khỏe tài chính của một công ty và khả năng tôn vinh các cam kết của mình.

Cách tính thanh khoản hiện tại?

Để tính toán thanh khoản hiện tại, cần phải chia các tài sản hiện tại cho trách nhiệm lưu hành. Tài sản hiện tại bao gồm các tài sản có thể được chuyển đổi thành tiền mặt trong một thời gian ngắn, chẳng hạn như các khoản phải thu, hàng tồn kho và đầu tư ngắn hạn. Trách nhiệm hiện tại bao gồm các nghĩa vụ phải được thanh toán trong một thời gian ngắn, chẳng hạn như phải trả, các khoản vay và tiền lương sẽ được thanh toán.

Công thức tính toán thanh khoản hiện tại là:

thanh khoản hiện tại = tài sản nợ hiện tại/hiện tại

thanh khoản hiện tại lớn hơn 1 nghĩa là gì?

Một thanh khoản hiện tại lớn hơn 1 chỉ ra rằng công ty có nhiều tài sản hiện tại hơn các nghĩa vụ ngắn hạn. Điều này có nghĩa là công ty có khả năng thanh toán các khoản nợ tốt và được coi là lành mạnh về tài chính.

thanh khoản hiện tại ít hơn 1 nghĩa là gì?

Thanh khoản hiện tại ít hơn 1 chỉ ra rằng công ty có nghĩa vụ ngắn hạn hơn so với tài sản lưu hành. Điều này có thể chỉ ra rằng công ty có thể gặp khó khăn trong việc trả các khoản nợ của mình và có thể phải đối mặt với các vấn đề tài chính.

 • Lợi ích thanh khoản hiện tại:
  • Khả năng thanh toán nợ ngắn hạn;
  • Bảo mật tài chính lớn hơn;
  • Khả năng đầu tư tốt hơn vào các cơ hội tăng trưởng.
 • Nhược điểm thanh khoản hiện tại:
  • Nó có thể chỉ ra rằng công ty không sử dụng tài sản của mình một cách hiệu quả;
  • Nó có thể chỉ ra rằng công ty đang gặp khó khăn trong việc tạo ra lợi nhuận;
  • Có thể chỉ ra rằng công ty đang phải đối mặt với các vấn đề về dòng tiền.
  Tài sản hiện tại
  Nợ phải trả hiện tại
  thanh khoản hiện tại


  R $ 100.000
  R $ 80.000
  1.25

  Trong ví dụ trên, công ty có tài sản hiện tại là 100.000 đô la và trách nhiệm hiện tại là 80.000 đô la. Do đó, thanh khoản hiện tại của nó là 1,25, điều này chỉ ra rằng công ty có khả năng thanh toán tốt cho các nghĩa vụ ngắn hạn của mình.

  Scroll to Top