Thuộc địa là gì

Thuộc địa là gì?

Thuộc địa là một khái niệm đề cập đến các hình thức thống trị và khai thác được thiết lập trong thời kỳ thuộc địa và vẫn tồn tại đến ngày nay. Nó liên quan đến việc áp đặt một nền văn hóa, ngôn ngữ, giá trị và hệ thống quyền lực của các quyền lực thuộc địa trên các dân tộc thuộc địa.

Nguồn gốc và sự phát triển của thuộc địa

Thuộc địa bắt đầu với việc mở rộng hàng hải châu Âu từ thế kỷ XV, khi các quốc gia như Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha, Anh, Pháp và Hà Lan đã thành lập các thuộc địa ở các nơi khác nhau trên thế giới. Các thuộc địa này đã được khai thác về kinh tế, với việc khai thác tài nguyên thiên nhiên và áp đặt các hệ thống sản xuất tập trung vào lợi ích của các đô thị.

Ngoài việc khai thác kinh tế, thuộc địa cũng thể hiện thông qua việc áp đặt văn hóa và giá trị châu Âu đối với các dân tộc thuộc địa. Điều này bao gồm việc áp đặt ngôn ngữ, tôn giáo, phong tục và các hình thức của tổ chức xã hội châu Âu.

Tác động của thuộc địa

Các tác động của thuộc địa đã và vẫn còn sâu. Các dân tộc thuộc địa bị khuất phục, có văn hóa và hình thức cuộc sống của họ bị phá hủy, và trải qua một hệ thống thăm dò tạo ra sự bất bình đẳng xã hội và kinh tế lâu dài.

Thuộc địa cũng có tác động đến cách sản xuất và phổ biến kiến ​​thức. Trong thời kỳ thuộc địa, kiến ​​thức bản địa và châu Phi bị mất giá và được coi là thấp kém hơn kiến ​​thức của châu Âu. Quan điểm Eurocric này vẫn tồn tại trong nhiều lĩnh vực kiến ​​thức, duy trì sự bất bình đẳng và ngoài lề kiến ​​thức không phải là châu Âu.

Làm thế nào để chống lại thuộc địa?

Chống lại thuộc địa đòi hỏi một nỗ lực tập thể và liên tục. Cần phải nhận ra và coi trọng kiến ​​thức và văn hóa của các dân tộc thuộc địa, thúc đẩy các cơ hội bình đẳng và chống lại sự bất bình đẳng xã hội và kinh tế được tạo ra bởi thực dân.

Ngoài ra, điều quan trọng là đặt câu hỏi và giải mã các cấu trúc quyền lực duy trì thuộc địa, cả trong quan hệ quốc tế và trong các mối quan hệ hàng ngày. Điều này bao gồm đặt câu hỏi về quyền bá chủ của kiến ​​thức châu Âu và nhường chỗ cho các hình thức kiến ​​thức và kiến ​​thức khác.

 • Nhận ra sự đa dạng văn hóa và giá trị kiến ​​thức của các dân tộc thuộc địa;
 • Thúc đẩy các cơ hội bình đẳng và chống lại sự bất bình đẳng xã hội và kinh tế;
 • Câu hỏi và giải mã các cấu trúc sức mạnh duy trì thuộc địa;
 • Giá trị và thúc đẩy kiến ​​thức được tạo ra bởi các dân tộc thuộc địa;
 • Thiết lập mối quan hệ tôn trọng và hợp tác giữa các nền văn hóa và dân tộc khác nhau. • Các thuật ngữ liên quan
  Định nghĩa


  Chủ nghĩa thực dân
  Hệ thống thống trị chính trị và kinh tế được thực hiện bởi quyền lực thực dân trên một lãnh thổ và cư dân của nó.


  Decolonization
  Quá trình giải phóng chính trị và văn hóa của các dân tộc thuộc địa, những người tìm cách phá vỡ các cấu trúc của quyền lực thực dân.


  Chủ nghĩa Neocolonial
  Hình thức thống trị được sử dụng bởi các quyền lực xâm chiếm các lãnh thổ thuộc địa cũ, ngay cả sau khi độc lập chính trị.

  Scroll to Top