PI và Cofins là gì

PI và Cofins là gì?

Chương trình hội nhập xã hội (PI) và đóng góp cho tài chính an sinh xã hội (CoFIN) là hai loại thuế liên bang đối với doanh thu của các công ty. Chúng là những nguồn thu thập quan trọng cho chính phủ và nhằm mục đích tài trợ cho An sinh xã hội, bao gồm an sinh xã hội, y tế và hỗ trợ xã hội.

PIS hoạt động như thế nào?

PIS là một chương trình được tạo ra vào năm 1970 để tích hợp nhân viên khu vực tư nhân với sự phát triển của công ty. Nó dành cho những người lao động được liên kết với chế độ hợp nhất luật lao động (CLT) và nhận được tối đa hai mức lương tối thiểu mỗi tháng.

Sự đóng góp cho PI được tính toán trên tổng doanh thu của công ty, với tỷ lệ 0,65%. Các công ty lựa chọn chế độ lợi nhuận thực tế hoặc lợi nhuận được cho là được yêu cầu để thu thập PI hàng tháng.

và cofins?

Cofins, lần lượt, được thành lập vào năm 1991 với mục tiêu tài trợ cho An sinh xã hội. Nó tập trung vào tổng doanh thu của các công ty nói chung, với tỷ lệ 3,65%. Giống như PI, Cofins cũng được thu thập hàng tháng bởi các công ty lựa chọn chế độ lợi nhuận thực sự hoặc lợi nhuận giả định.

Tài nguyên PI và Cofins được sử dụng như thế nào?

Các tài nguyên được huy động bằng PI và Cofins được dành cho tài chính an sinh xã hội, bao gồm các an sinh xã hội, y tế và hỗ trợ xã hội. Những tài nguyên này được sử dụng để tài trợ cho các lợi ích an sinh xã hội, chẳng hạn như lương hưu và lương hưu, cũng như đầu tư y tế và các chương trình xã hội.

Cách tính giá trị của PI và Cofins?

Tính toán giá trị của PI và cofins được thực hiện bằng cách nhân tổng doanh thu của công ty với tỷ lệ tương ứng. Ví dụ: nếu một công ty có tổng doanh thu là 100.000 đô la R và tỷ lệ PIS là 0,65%, số tiền được thu từ PIS sẽ là 650,00 đô la R.

Những công ty nào được yêu cầu thu thập PI và Cofins?

Tất cả các công ty phải tuân theo lợi nhuận thực tế hoặc lợi nhuận được cho là được yêu cầu để thu PI và Cofins. Các công ty chọn Simples Nacional có một hình thức thanh toán đơn giản hóa các loại thuế này, đã được bao gồm trong số tiền thuế đơn.

Kết luận

pis và cofins là các loại thuế quan trọng đối với tài chính an sinh xã hội ở Brazil. Họ tập trung vào doanh thu của các công ty và nhằm mục đích trả lợi ích an sinh xã hội, đầu tư y tế và các chương trình xã hội. Điều cần thiết là các công ty được cập nhật với việc thu các loại thuế này để tránh các vấn đề với IRS.

Scroll to Top