Organ rg là gì

RG organ là gì?

RG, hoặc đăng ký chung, là một tài liệu nhận dạng dân sự được sử dụng ở Brazil. Nó được ban hành bởi các thư ký an ninh công cộng của từng tiểu bang và chứa nhiều thông tin khác nhau về công dân, chẳng hạn như tên, ngày sinh, liên kết, trong số những người khác.

RG expeditor organ

Cơ quan thám hiểm RG là tổ chức chịu trách nhiệm phát hành tài liệu. Nói chung, cơ quan phát hành là một thư ký an ninh công cộng, nhưng ở một số tiểu bang, nó có thể là Viện nhận dạng hoặc thực thể khác được chỉ định cho chức năng này.

Cách xác định id organ?

Để xác định cơ quan RG, chỉ cần kiểm tra thông tin có trong tài liệu. Nói chung, cơ quan phát hành được biểu thị bằng từ viết tắt hoặc mã, có thể thay đổi tùy theo trạng thái.

Ví dụ, ở São Paulo, cơ quan thám hiểm ID được xác định bằng từ viết tắt “SSP”, có nghĩa là Ban Thư ký An ninh Công cộng. Đã có trong Rio de Janeiro, từ viết tắt là “IFP”, có nghĩa là Viện Nhận dạng Felix Pacheco.

Điều quan trọng cần lưu ý là cơ quan thám hiểm ID có thể thay đổi theo trạng thái, vì vậy cần phải xác minh thông tin cụ thể của từng khu vực.

Cách yêu cầu trùng lặp RG?

Nếu bạn bị mất hoặc bị hỏng ID, bạn có thể yêu cầu trùng lặp tài liệu. Đối với điều này, cần phải tham dự cơ quan phát hành của RG của tiểu bang của bạn và tuân theo các thủ tục được thiết lập bởi họ.

Nhìn chung, cần phải trình bày một số tài liệu, chẳng hạn như giấy chứng nhận sinh hoặc kết hôn, bằng chứng cư trú, ảnh 3×4 gần đây, trong số những người khác. Ngoài ra, một khoản phí có thể được tính cho việc phát hành bản sao.

Điều quan trọng cần lưu ý là mỗi tiểu bang có các quy tắc và quy trình riêng cho yêu cầu thứ hai của ID, vì vậy nên tham khảo trang web của cơ quan thám hiểm hoặc liên hệ với tất cả các thông tin cần thiết.>

Kết luận

Cơ quan ID là tổ chức chịu trách nhiệm ban hành tài liệu nhận dạng dân sự. Nó có thể thay đổi tùy theo trạng thái và điều quan trọng là phải xác minh thông tin cụ thể của từng khu vực. Nếu cần thiết, có thể yêu cầu trùng lặp ID bằng cách tuân theo các quy trình được thiết lập bởi cơ quan thám hiểm của trạng thái.

Scroll to Top