NIRE của công ty là gì

NIRE của công ty là gì?

NIRE (Số nhận dạng đăng ký công ty) là một số duy nhất được gán cho mỗi công ty ở Brazil. Nó được sử dụng để xác định và ghi lại thông tin pháp lý và thương mại của một công ty có các cơ quan có thẩm quyền.

NIRE hoạt động như thế nào?

NIRE được ban hành bởi hội đồng thương mại của mỗi tiểu bang Brazil. Nó bao gồm một mã số xác định trạng thái và một số tuần tự xác định công ty. Ví dụ, số lượng của một công ty São Paulo có thể bắt đầu với mã “35” theo sau là một số tuần tự.

NIRE để làm gì?

NIRE phục vụ như một nhận dạng duy nhất cho mỗi công ty, tạo điều kiện cho việc đăng ký và tư vấn thông tin pháp lý và thương mại. Nó được sử dụng trong các quy trình khác nhau, chẳng hạn như mở các công ty, thay đổi hợp đồng, sáp nhập và mua lại, trong số những người khác.

NIRE cũng được sử dụng để phát hành CNPJ (Sổ đăng ký quốc gia về các thực thể pháp lý), đó là đăng ký thuế của các công ty ở Brazil.

Cách tham khảo ý kiến ​​của một công ty?

Để tham khảo ý kiến ​​của một công ty, bạn có thể truy cập trang web của Hội đồng thương mại tiểu bang tương ứng và tìm kiếm tên của công ty. Cũng có thể tham khảo ý kiến ​​của NIRE trong các tài liệu chính thức của công ty, chẳng hạn như hợp đồng xã hội và thay đổi hợp đồng.

Điều quan trọng cần lưu ý là NIRE là thông tin công khai và có thể được tư vấn bởi bất kỳ ai quan tâm.

 • Truy cập trang web của Hội đồng thương mại nhà nước tương ứng;
 • Thực hiện tìm kiếm tên của công ty;
 • Kiểm tra dữ liệu của công ty, bao gồm NIRE. • Công ty
  NIRE


  CÔNG TY A
  123456789


  Công ty B
  987654321

  Tham khảo

  Scroll to Top