Những gì được bầu bởi QP

Những gì được bầu bởi QP?

Khi chúng ta nói về các cuộc bầu cử, người ta thường nghe về hệ thống đại diện theo tỷ lệ. Tuy nhiên, bạn đã nghe nói về những gì được bầu bởi QP chưa? Trong bài viết này, chúng tôi sẽ giải thích ý nghĩa của thuật ngữ này và cách thức hoạt động trong bối cảnh chính trị.

QP có nghĩa là gì?

QP là từ viết tắt của Thiêu của Đảng, là một tính toán được sử dụng để xác định số lượng vị trí tuyển dụng mà mỗi bên hoặc liên minh sẽ có trong một cơ quan lập pháp cụ thể, chẳng hạn như một hội đồng của các ủy viên hội đồng hoặc một hội đồng lập pháp.

QP hoạt động như thế nào?

Để hiểu cách thức hoạt động của QP, cần phải hiểu hệ thống biểu diễn theo tỷ lệ. Trong hệ thống này, các vị trí tuyển dụng được phân phối theo tỷ lệ phiếu bầu của mỗi bên hoặc liên minh.

Đầu tiên, thương số bầu cử được tính toán, đó là số phiếu bầu hợp lệ chia cho số lượng vị trí tuyển dụng có sẵn. Thương số này đại diện cho số lượng phiếu bầu tối thiểu cần thiết cho một bên hoặc liên minh để giành được một vị trí tuyển dụng.

Tiếp theo, thương số của đảng được tính toán, đó là số phiếu bầu được nhận bởi mỗi bên hoặc liên minh chia cho thương số bầu cử. Thương số này đại diện cho số lượng vị trí tuyển dụng mà mỗi bên hoặc liên minh sẽ được hưởng.

Các bên hoặc liên minh có được chỉ số của đảng lớn hơn hoặc bằng 1 thắng một vị trí tuyển dụng. Nếu có các vị trí tuyển dụng có sẵn, chúng được phân phối cho các bên hoặc liên minh có chỉ số phân số cao nhất.

Điều quan trọng cần lưu ý là QP không xác định ứng cử viên nào sẽ được bầu, chỉ xác định số lượng vị trí tuyển dụng mà mỗi bên hoặc liên minh sẽ được hưởng. Định nghĩa của các ứng cử viên được bầu được thực hiện theo lệnh bỏ phiếu trong mỗi bên hoặc liên minh.

Ví dụ thực tế

Hãy giả sử một hội đồng thành phố có sẵn 10 vị trí tuyển dụng và nhận được tổng cộng 10.000 phiếu bầu hợp lệ. Chỉ số bầu cử sẽ là 1.000 phiếu bầu (10.000 phiếu bầu hợp lệ chia cho 10 vị trí tuyển dụng).

Nếu bên A nhận được 5.000 phiếu bầu, nó sẽ được hưởng 5 vị trí tuyển dụng (5.000 phiếu chia cho 1.000). Đảng B đã nhận được 3.000 phiếu bầu, vì vậy nó sẽ được hưởng 3 vị trí tuyển dụng (3.000 phiếu chia cho 1.000). Bên C đã nhận được 2.000 phiếu bầu, vì vậy nó sẽ được hưởng 2 vị trí tuyển dụng (2.000 phiếu chia cho 1.000).

Sau khi phân phối này, vẫn sẽ có 2 vị trí tuyển dụng. Những vị trí tuyển dụng này sẽ được phân phối cho các bên có chỉ số phân số cao nhất, nghĩa là những người gần gũi hơn với việc giành được một vị trí tuyển dụng hoàn chỉnh. Giả sử bên D có chỉ số phân số 0,8 và nhóm và có chỉ số phân số là 0,6, hai vị trí tuyển dụng còn lại sẽ được định sẵn cho D.

Do đó, kết quả cuối cùng sẽ là: Bữa tiệc với 5 vị trí tuyển dụng, bên B với 3 vị trí tuyển dụng, bên C với 2 vị trí tuyển dụng và bên D với 2 vị trí tuyển dụng.

Kết luận

QP là một tính toán được sử dụng trong hệ thống đại diện theo tỷ lệ để xác định số lượng vị trí tuyển dụng mà mỗi bên hoặc liên minh sẽ có trong một cơ quan lập pháp. Nó được tính toán từ thương số bầu cử và đại diện cho số lượng phiếu bầu tối thiểu cần thiết để giành được một vị trí tuyển dụng. Điều quan trọng là phải hiểu làm thế nào hệ thống này hoạt động để hiểu rõ hơn về quá trình bầu cử và tính đại diện chính trị.

Scroll to Top