Định mức hợp tác là gì

Định mức cơ bản là gì?

Chỉ tiêu hợp tác là một điều nằm dưới Hiến pháp liên bang theo phân cấp, nghĩa là, đó là một đạo luật hoặc tiêu chuẩn được tạo ra dựa trên các nguyên tắc và hướng dẫn được thiết lập trong Hiến pháp.

Đặc điểm của định mức hợp tác

Các quy tắc hợp tác được tạo ra bởi các quyền lực lập pháp (liên bang, tiểu bang và thành phố) và nhằm mục đích điều chỉnh và chi tiết các điều khoản chung được thiết lập trong Hiến pháp.

Các tiêu chuẩn này có thể là luật thông thường, luật bổ sung, nghị định, nghị quyết, pháp lệnh, trong số các công cụ pháp lý khác.

Tầm quan trọng của tiêu chuẩn cơ bản

Các tiêu chuẩn cơ bản là cơ bản cho tổ chức và hoạt động của nhà nước, bởi vì thông qua các quy tắc cụ thể cho từng lĩnh vực của quyền lực công cộng và xã hội được thiết lập.

Ngoài ra, quy tắc hợp tác cho phép điều chỉnh và cập nhật luật theo nhu cầu và nhu cầu của xã hội, đảm bảo hiệu quả của các quyền và nghĩa vụ được thiết lập trong Hiến pháp.

Ví dụ về các chỉ tiêu cơ bản

Có một số quy tắc cơ bản có hiệu lực ở Brazil, bao gồm các khu vực như luật dân sự, luật hình sự, luật lao động, luật thuế, trong số những người khác.

Một số ví dụ về các chỉ tiêu hợp tác là:

  • Luật số 8.078/1990 – Mã bảo vệ người tiêu dùng;
  • Luật số 9,504/1997 – Luật bầu cử;
  • Luật số 8.213/1991 – Luật lợi ích an sinh xã hội;
  • Nghị định số 3.048/1999 – Quy định an sinh xã hội;
  • Pháp lệnh số 344/1998 – Quy định về thương mại các loại thuốc được kiểm soát.
  • Kết luận

    Các tiêu chuẩn hợp tác đóng vai trò cơ bản trong tổ chức pháp lý của đất nước, cho phép quy định và chi tiết của các điều khoản hiến pháp. Thông qua các quy tắc này, các quy tắc cụ thể được thiết lập cho từng lĩnh vực hoạt động của quyền lực và xã hội công cộng, đảm bảo hiệu quả của các quyền và nghĩa vụ được thiết lập trong Hiến pháp.

    Scroll to Top