Di sản chất lỏng của một người là gì

Vốn chủ sở hữu của một người là gì?

Công bằng của một người là một biện pháp tài chính đại diện cho sự khác biệt giữa tài sản và thụ động của một người. Đó là một cách để đánh giá sự giàu có của một người và khả năng trả các khoản nợ của anh ta.

Cách tính vốn chủ sở hữu?

Để tính toán vốn chủ sở hữu của một người, cần thêm tất cả tài sản của họ và trừ tất cả các khoản nợ của họ. Tài sản bao gồm tài sản, đầu tư, tài khoản ngân hàng và các tài sản giá trị khác. Nợ phải trả bao gồm các khoản nợ, các khoản vay và các nghĩa vụ tài chính khác.

Ví dụ, nếu một người có một ngôi nhà với số tiền 500.000,00 đô la R, các khoản đầu tư với số tiền 200.000 đô la R và khoản nợ là 100.000 đô la R, vốn chủ sở hữu của nó sẽ là 600.000,00 đô la 200.000,00 – R $ 100.000,00).

Tại sao vốn chủ sở hữu mạng lại quan trọng?

Công bằng rất quan trọng vì nó phản ánh tình hình tài chính của một người. Nó có thể được sử dụng để xác định khả năng đầu tư của bạn, cho vay và đối phó với các sự kiện không lường trước tài chính. Ngoài ra, vốn chủ sở hữu ròng có thể là một chỉ số về sự ổn định tài chính và thành công cá nhân.

Làm thế nào để tăng vốn chủ sở hữu mạng?

Có một số cách để tăng vốn chủ sở hữu, chẳng hạn như:

 • Lưu và đầu tư thường xuyên;
 • Giảm nợ và tránh mới;
 • Tìm kiếm các cơ hội thu nhập bổ sung;
 • Kế hoạch và chi tiêu kiểm soát;
 • Tìm kiếm giáo dục tài chính;
 • Bảo vệ tài sản thông qua bảo hiểm phù hợp;
 • Tìm kiếm hướng dẫn chuyên nghiệp. • hoạt động
  Nợ phải trả


  Trang chủ
  Nợ tài sản


  Đầu tư

  cho vay  Tài khoản ngân hàng
  Thẻ tín dụng

  Scroll to Top