CNS trong bản sắc là gì

CNS trong danh tính là gì?

CNS (Sổ đăng ký y tế quốc gia) là một con số duy nhất và độc quyền xác định từng công dân Brazil trong hệ thống y tế của đất nước. Nó được sử dụng để tạo điều kiện cho việc truy cập và kiểm soát thông tin sức khỏe của từng cá nhân, đảm bảo chăm sóc hiệu quả và an toàn hơn.

CNS hoạt động như thế nào?

CNS bao gồm 15 chữ số, là 3 chữ số đầu tiên đề cập đến mã của UF (Đơn vị Liên bang) nơi công dân được đăng ký. Các chữ số khác được tạo ngẫu nhiên, đảm bảo tính duy nhất của số.

Số này được sử dụng trong các dịch vụ y tế khác nhau, chẳng hạn như các cuộc hẹn y tế, kỳ thi, nhập viện, trong số những người khác. Nó cho phép tất cả thông tin sức khỏe của một cá nhân được tập trung trong một đăng ký duy nhất, tạo điều kiện truy cập và chia sẻ dữ liệu này giữa các chuyên gia y tế.

CNS Lợi ích

CNS mang lại một số lợi ích cho toàn bộ công dân và hệ thống y tế. Một số lợi ích này là:

 • Bảo mật lớn hơn trong việc truy cập thông tin sức khỏe;
 • Chia sẻ dữ liệu dễ dàng giữa các chuyên gia y tế;
 • Kiểm soát và giám sát chăm sóc tốt hơn được thực hiện;
 • Giảm lỗi và trùng lặp trong hồ sơ sức khỏe;
 • Agility tham dự và bổ nhiệm và kiểm tra;
 • Cải thiện chất lượng dịch vụ công dân.
 • Cách nhận CNS?

  Để có được CNS, bạn phải tham dự một đơn vị y tế SUS (Hệ thống y tế thống nhất) với ID ảnh và CPF. Đăng ký được thực hiện miễn phí và số CNS được tạo đúng hạn.

  Điều quan trọng cần lưu ý là CNS là một con số cá nhân và không thể chuyển nhượng, là trách nhiệm của công dân trong việc cập nhật và sử dụng nó một cách chính xác trong các dịch vụ y tế.

  Kết luận

  CNS trong bản sắc là một con số cơ bản để truy cập và kiểm soát thông tin sức khỏe của công dân Brazil. Nó mang lại một số lợi ích cho hệ thống y tế, đảm bảo chăm sóc hiệu quả và an toàn hơn. Do đó, điều quan trọng là tất cả công dân phải có CNS của họ và sử dụng nó một cách chính xác trong các dịch vụ y tế.

  Scroll to Top