Chế độ sản xuất là gì

Chế độ sản xuất là gì?

Chế độ sản xuất là một khái niệm cơ bản trong lý thuyết Marxist, tìm cách hiểu các mối quan hệ kinh tế và xã hội tồn tại trong một xã hội cụ thể. Nó đề cập đến cách tổ chức các phương tiện sản xuất và cách thức thực hiện công việc để đáp ứng nhu cầu của xã hội.

Các yếu tố của chế độ sản xuất

Trong chế độ sản xuất, có nhiều yếu tố khác nhau đóng vai trò quan trọng trong việc tổ chức sản xuất và phân phối hàng hóa sản xuất. Một số yếu tố này bao gồm:

 • Tài sản của các phương tiện sản xuất: đề cập đến việc sở hữu và kiểm soát các tài nguyên cần thiết cho sản xuất, như đất đai, nhà máy và máy móc.
 • Quan hệ sản xuất: là các mối quan hệ xã hội phát sinh giữa các cá nhân tham gia sản xuất, chẳng hạn như chủ sở hữu của các phương tiện sản xuất và công nhân tiền lương.
 • Lực lượng sản xuất: là nguồn nhân lực và vật chất được sử dụng trong sản xuất, như công nghệ, kỹ năng của người lao động và tài nguyên thiên nhiên.
 • Cách tổ chức công việc: đề cập đến các cách khác nhau mà công việc được tổ chức, chẳng hạn như phân công lao động và chuyên môn.

Các loại chế độ sản xuất

Lý thuyết Marxist xác định các loại chế độ sản xuất khác nhau đã tồn tại trong suốt lịch sử. Một số loại chính bao gồm:

 • Chế độ sản xuất nguyên thủy: Đặc trưng bởi sự vắng mặt của sở hữu tư nhân đối với các phương tiện sản xuất và sản xuất.
 • Chế độ sản xuất nô lệ: Dựa trên chế độ nô lệ, trong đó nô lệ được sở hữu bởi các chủ sở hữu của các phương tiện sản xuất.
 • Chế độ sản xuất phong kiến: Đặc trưng bởi sự phục vụ, nơi nông dân làm việc ở vùng đất phong kiến ​​để đổi lấy sự bảo vệ.
 • Chế độ sản xuất tư bản: Dựa trên tài sản riêng của các phương tiện sản xuất và tìm kiếm lợi nhuận.
 • Chế độ sản xuất xã hội chủ nghĩa: tìm cách loại bỏ quyền sở hữu tư nhân đối với các phương tiện sản xuất và thiết lập tài sản tập thể.
 • Tác động của phương thức sản xuất đối với xã hội

  Chế độ sản xuất có tác động đáng kể đến tổ chức xã hội và kinh tế của một xã hội. Nó xác định cách thức của cải được sản xuất, phân phối và tiêu thụ, ảnh hưởng đến quan hệ quyền lực, sự bất bình đẳng xã hội và điều kiện sống của mọi người.

  Trong chế độ sản xuất tư bản, ví dụ, việc tìm kiếm lợi nhuận và quyền sở hữu tư nhân đối với các phương tiện sản xuất dẫn đến việc khai thác công nhân tiền lương và sự tích lũy của cải trong tay của một thiểu số. Trong phương thức sản xuất xã hội chủ nghĩa, nó tìm cách loại bỏ khai thác và thiết lập nhiều mối quan hệ bình đẳng hơn.

  Kết luận

  Chế độ sản xuất là một khái niệm cơ bản để hiểu các mối quan hệ kinh tế và xã hội trong một xã hội. Nó liên quan đến quyền sở hữu các phương tiện sản xuất, quan hệ sản xuất, lực lượng sản xuất và các hình thức tổ chức công việc. Các loại chế độ sản xuất khác nhau đã tồn tại trong suốt lịch sử, mỗi loại có các đặc điểm cụ thể riêng. Phương thức sản xuất có tác động đáng kể đến tổ chức kinh tế và xã hội của một xã hội, ảnh hưởng đến sự bất bình đẳng xã hội, quan hệ quyền lực và điều kiện sống của mọi người.

  Scroll to Top